Radni terapeut – natječaj za posao

Radni terapeut – natječaj za posao

Dnevni list, 25.03.2023.

DOM ZA STARE I IZNEMOGLE OSOBE „DOMANOVIĆI“

Na temelju članka 24. Statuta Doma za stare i iznemogle osobe „Domanovići (Narodne novine broj: 2/2007) i članka 5. Pravilnika o radu sa unutarnjom organizacijom i sistematizacijom radnih mjesta broj: 02-2496-11/22, ravnatelj Doma raspisuje:

NATJEČAJ

ZA POPUNJAVANJE RADNIH MJESTA U DOMU ZA STARE

I IZNEMOGLE OSOBE „DOMANOVIĆI

  1. Radni terapeut – 1 izvršitelj – na neodređeno vrijeme

Opis posla za radno mjesto pod rednim brojem 1.

– Procjenjuje ograničenja i sposobnosti korisnika izrađuje program rada terapije; sudjeluje u izradi individualnog plana zaštite korisnika; planiranje i osmišljavanje slobodnog vremena korisnika, npr. Likovne i glazbene radionice, proslave i izleti, molitvene programe, potiče korisnike na učenje i samostalno izvođenje vještina za život; obavlja i druge poslove po nalogu ravnatelja.

UVJETI:

Pored općih uvjeta predviđenih zakonom, radni terapeut treba ispunjavati i posebne uvjete: VSS-VII stupanj složenosti, studij socijalnog rada; studij radne terapije; dvije godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima.


Potrebna dokumentacija (original ili ovjeri preslici) uz zamolbu:

– životopis
– svjedodžba o završenoj školi (kopija diplome) – dokaz o radnom iskustvu – uvjerenje da kandidat nije pravomoćno osuđivan i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne stariji od tri mjeseca) – uvjerenje o državljanstvu ne starije od šest mjeseci ili ovjerena preslika CIPS-ove osobne iskaznice.

NAPOMENA: kandidat koji bude izabran bit će dužan dostaviti liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje navedenih poslova.

Provjeru pristigle dokumentacije kandidata kao i stručnih i ostalih radnih sposobnosti će izvršiti imenovana tročlana komisija za natječaj koju imenuje Upravno vijeće Doma. Prijave sa potrebnom dokumentacijom mogu se dostaviti osobno u Dom ili putem pošte, preporučeno na adresu:

Dom za stare i iznemogle osobe „Domanovići“ Čapljina

Domanovići b.b.

88350 Domanovići

S naznakom

„Natječaj za popunjavanje radnog mjesta“  

Neblagovremene, nepotpune i neuredne prijave neće se uzeti u razmatranje ,

Natječaj je otvoren 8 dana od dana objave u Dnevnom listu

Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje HNŽ-HNK ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.

Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i  na www.szzhnz-k.ba Službe za zapošljavanje HNŽ-HNK

Mostar, 28.03.2023

Podjelite ovu objavu putem