Referent – Blagajnik za naplate cestarina, Referent – Vatrogasac (JP Federacije BiH d.o.o)

Referent – Blagajnik za naplate cestarina, Referent – Vatrogasac (JP Federacije BiH d.o.o)

Dnevni avaz, 10.04.2023.

Na osnovu člana 20a. Zakona o radu (“Službene novine F BiH” br. 26/16, 89/18, 44/22), člana 4.  Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 13/19, 9/21 i 53/21), odredaba Pravilnika o radu JP Autoceste F BiH d.o.o. Mostar, te Uputstva za prijem novih radnika JP Autoceste F BiH d.o.o. Mostar, a u skladu sa Odlukom o potrebi zapošljavanja radnika broj 01-02.1.1-3076/23 od 04.04.2023. godine, JP Autoceste F BiH d.o.o. Mostar objavljuje

J A V N I   O G L A S

za prijem radnika u radni odnos

JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar iskazuju potrebu za prijemom radnika u radni odnos za sljedeće radno mjesto:

SEKTOR ZA UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE

SLUŽBA ZA NAPLATU CESTARINE

 1. “Referent – Blagajnik naplate cestarine” – SSS  (III stepen) srednja stručna sprema društvenog ili tehničkog smjera na neodređeno vrijeme, 2 (dva) izvršioca sa mjestom rada D4.

Pored općih uslova utvrđenih zakonom, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove utvrđene Pravilnikom o sistematizaciji radnih mjesta i to:

 • SSS  (III stepen) društvenog smjera ili tehničke struke,
 • Šest (6) mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima,
 • poznavanje rada na računaru,
 • poznavanje engleskog jezika,
 • posjedovanje vozačke dozvole B kategorije,
 • sposobnost komunikacije i timskog rada.

Kratak opis poslova:

 • učestvuje u provedbi planova rada odjela i grupe,
  • vrši pripremne radnje, provjerava opremu i zadužuje potrebni novac i dokumentaclju za početak posla,
  • vrši ispravnu kategorizaciju vozila i obavlja naplatu cestarine, izdaje račune iz blagajne, vrši evidentiranje svih relevantnih podataka, izdaje potvrde za stranu valutu, izjave za neplaćenu cestarinu, o svim problemima izvještava vođu smjene, obavlja sve druge prostore za uspješnu i efikasnu naplatu cestarine i sigurno odvijanje prometa,        
  • vrši brojanje i specificiranje sredstava plaćanja, pohranjuje ih u zato posebno namjenjene vrećice i zajedno sa šefom smjene ih odlaže u sef, 
  • obavlja i druge poslove u okviru svoje stručne spreme po nalogu šefa odjela

   2. „Referent – Vatrogasac“ SSS (III stepen), srednja stručna sprema, društvenog ili tehničkog smjera na neodređeno vrijeme, 1 (jedan) izvršilac sa mjestom rada COKP Zvirići u Odjelu za zaštitu od požara, zaštitu na radu i vatrogastvo Službi za upravljanje, nadzor i sigurnost saobraćaja u Sektoru za upravljanje i održavanje.

Pored općih uslova utvrđenih zakonom, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove utvrđene Pravilnikom o sistematizaciji radnih mjesta i to:

 • SSS  (III stepen) društvenog smjera ili tehničke struke,
 • Šest (6) mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima,
 • stručni ispit za profesionalnog vatrogasca;
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova profesionalnog vatrogasca;
 • poznavanje rada na računaru;
 • poznavanje engleskog jezika;
 • sposobnost komunikacije i timskog rada.

Kratak opis poslova:

 • učestvuje u gašenju požara i spašavanju ljudi i imovine;
 • propisno primjenjuje, stvaralački razvija i sistemski usavršavaju vatrogasnu struku;
 • čuva i izgrađuje međusobne kolegijalne odnose, razvijaju međusobno povjerenje i unapređuje kvalitet rada u vatrogasnoj jedinici;
 • u svakoj prilici čuva ugled Preduzeća i svoj lični ugled;
 • stručno se usavršava;
 • čuva službenu i poslovnu tajnu Preduzeća;
 • čuva i održava vozila, opremu, uređaje i druga sredstva za zaštitu od požara;
 • za vrijeme službene dužnosti, nosi propisanu radnu uniformu, ličnu i kolektivnu zaštitnu opremu prilikom vatrogasnih intervencija i drugih intervencija zaštite i spašavanja, a prilikom održavanja svečanosti, takmičenja i počasti koje organiziraju vatrogasne jedinice ili kad su vatrogasne jedinice pozvane da učestvuju u drugim javnim manifestacijama, nose svečanu uniformu;
 • svoje obaveze izvršavaju savjesno, požrtvovno i disciplinovano;
 • odazivaju se pozivu na obavljanje službene dužnosti, kao što je: učešće u vatrogasnoj intervenciji i intervenciji prilikom prirodne i druge nesreće, dežurstvo, vatrogasna vježba ili takmičenje, kontrola spremnosti, provođenje preventivnih mjera zaštite od požara, obuka, smotra i slično;
 • u slučaju posebnih mjera zaštite od požara ili za vrijeme trajanja prirodne ili druge nesreće prijavljuju svoje udaljavanje, po privatnom ili drugom poslu, izvan mjesta prebivališta;
 • učestvuje na intervencijama i ne napuštaju mjesto intervencije bez odobrenja rukovodioca akcije gašenja požara, osim u slučaju očigledne opasnosti po svoj život;
 • službenu dužnost napuštaju tek nakon što dođe smjena ili dobiju odobrenje nadležnog rukovodioca akcije gašenja požara na dužnosti komandira smjene;
 • zadatke izvršava prema načelima vatrogasne taktike, kako bi za najkraće vrijeme sa najmanjim mogućim oštećenjima objekta i imovine postigli bezbjedan rad i uspješno obavio vatrogasnu ili drugu intervenciju;
 • provodi naredbe i komande koje se odnose na izvršavanje službenih dužnosti;
 • sredstva veze upotrebljava isključivo prema uputstvu za njihovo korištenje;
 • izvršavaju i druge poslove utvrđene planom i programom rada vatrogasne jedinice;
 • ukoliko kod izvršavanja komande prilikom akcije gašenja požara, nastupe okolnosti koje traže izmjenu komande, vatrogasac je dužan, bez oklijevanja, o tome obavijestiti rukovodioca akcije gašenja požara, koji mu je izdao komandu. Ako vatrogasac, zbog nastale situacije, o tome ne može obavijestiti rukovodioca akcije gašenja požara, koji mu je izdao komandu, u tom slučaju na svoju odgovornost izvršava zadatak prema svom znanju i ubjeđenju;
 • obavlja dužnosti dežurnog u objektima gdje boravi vatrogasni vod i van nje;
 • održava vatrogasne sprave i opremu u urednom stanju.
 • kroz redovnu stručno-praktičnu nastavu stručno se osposobljava;
 • poslije intervencije, vozila snabdijeva sredstvima za gašenje;
 • obavljanje radova iz domena redovnog održavanja;
 • ispravljanje srušenog ili nakošenog prometnog znaka, smjerokaznog stubića, postavljanje katadioptera i reflektujuće folije i dr.
 • uklanjanje rasutih materijala, predmeta i sl. manjih površina asfalta i ostalih prometnih površina;
 • čišćenje asfalta od uljnih mrlja, blata, pregaženih životinja i sl.;
 • zatvaranje otvora na zaštitnoj žičanoj ogradi;
 • čišćenja (odčepljivanja) sistema za odvodnju (slivnika i slivničkih kaca) uklanjanje prepreka za oticanje i dr.;
 • popravak bankina koje sprečavaju površinsku odvodnju kolnika, lokalni opravak bankina;
 • pojedinačno čišćenje prometnih znakova i prometne opreme;
 • čišćenje cestovnog pojasa od otpadaka;
 • odgovara za provedbu poslova i radnih zadataka iz djelokruga svog opisa poslova;
 • vatrogasac je dužan ispoljavati inicijativu, odlučnost, odvažnost, hrabrost, poštenje, kolegijalnost i izdržljivost;
 • obavlja i druge poslove u okviru svoje stručne spreme po nalogu višeg referent – vođe vatrogasne grupe, šefa Odjela, šefa Službe i izvršnog direktora Sektora za upravljanje i održavanje.

KANDIDAT JE OBVEZAN DOSTAVITI SLJEDEĆU DOKUMENTACIJU:

1. Pismenu prijavu (svojeručno potpisanu) na Oglas, uz kraću biografiju/lične i poslovne reference, s tim da se u prijavi mora navesti naziv radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje, broj telefona, e-mail adresu i adresu stanovanja putem koje se može stupiti u kontakt sa kandidatom.

2. Dokumentaciju kojom dokazuju ispunjenje posebnih uslova radnog mjesta na koje se prijavljuju:

 • diploma tražene stručne spreme i stepena za radno mjesto,
 • dokaz o radnom iskustvu u struci nakon stjecanja tražene stručne spreme na poslovima koji  se traže oglasom za navedena radna mjesta (pod radnim iskustvom podrazumijeva se iskustvo stečeno u radnom odnosu na neodređeno i određeno vrijeme, kao i iskustvo stečeno obavljanjem pripravničkog i volonterskog staža u struci),

3. Dokaz o poznavanju rada na računaru – kao dokaz može poslužiti svjedočanstvo iz srednje škole ili uvjerenje sa fakulteta iz kojeg se može utvrditi da je kandidat imao predmet informatike ili certifikat o završenom kursu informatike,

4. Dokaz o poznavanju engleskog jezika – kao dokaz može poslužiti svjedočanstvo iz srednje škole ili uvjerenje sa fakulteta iz kojeg se može utvrditi da je kandidat imao predmet engleskog jezika ili certifikat o završenom kursu engleskog jezika, 

5. Dokaz o posjedovanju vozačke dozvole B kategorije (ovjerena fotokopija vozačke dozvole),

6. Uvjerenje o državljanstvu BiH (original ili ovjerena kopija ne starije od 3 mjeseca).

7.  Za radno mjesto pod brojem 2. Referent – Vatrogasac, pored prethodno navedenih dokumenta, potrebno je dostaviti i dokaz o položenom stručnom ispitu za profesionalnog vatrogasca;

Kao dokaz o radnom iskustvu prihvatit će se isključivo uvjerenje (potvrda) izdata od strane poslodavca/poslodavaca kod kojih je radno iskustvo stečeno i iz koje se može nedvosmisleno utvrditi da li je kandidat nakon stjecanja tražene stručne spreme radio na istim ili sličnim poslovima koji se traže oglasom.

Dokumenti koji se neće prihvatiti kao valjan dokaz o traženoj vrsti radnog iskustva su: radna knjižica, uvjerenje izdato od strane Federalnog zavoda PIO/MIO, ugovori o radu, ugovori o obavljanju privremenih i povremenih poslova, ugovori o djelu, rješenja i odluke o zasnivanju radnog odnosa, sporazumi, rješenja ili odluke o prestanku radnog odnosa i sl.

Rok za podnošenje prijava je 14 (četrnaest) dana računajući od prvog narednog dana od dana objavljivanja oglasa u dnevnim novinama i web stranici Društva.

Urednom se smatra samo prijava koja je potpisana od strane podnosioca, potpunom prijavom smatra se prijava uz koju su priloženi svi dokazi o ispunjavanju općih i posebnih uslova naznačenih u javnom oglasu a blagovremenom prijavom smatra se prijava koja je podnesena u roku koji je predviđen u javnom oglasu za prijem u radni odnos..

Neblagovremene, neuredne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Dokumenti koji se prilažu uz prijavu moraju biti originali ili fotokopije ovjerene od strane nadležnog organa ne starije od 3 mjeseca. Ukoliko se dokumentacija dostavi kao ovjerena fotokopija može se od kandidata zahtijevati uvid u originalne dokumente.

Sa kandidatima koji ispune uslove iz Oglasa i dostave traženu dokumentaciju obaviti će se pismeni i/ili usmeni ispit, o čemu će biti blagovremeno obaviješteni. O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita kandidati će biti obavješteni putem e-maila i/ili  poštom. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju pismenog i/ili usmenog ispita smatrat će se da je odustao od dalje konkursne procedure.

U slučaju da nakon obavljenog testiranja dva ili više kandidata imaju jednak broj bodova prednost se daje kandidatu koji je ostvario veći broj bodova na pismenom dijelu ispita odnosno kandidatu koji ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju. Prednost pri zapošljavanju kandidati dokazuju odgovarajućom dokumentacijom (potvrda ili uvjerenje izdati od strane nadležnog organa) koje prilažu prilikom podnošenja prijave na javni oglas pozivajući se na poseban zakon prema kojem imaju prednost prilikom zapošljavanja.

Kandidati koji budu izabrani, prije zaključenja ugovora o radu, biti će upućeni na ljekarski pregled radi utvrđivanja zdravstvenog stanja i radne sposobnosti za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta.

Ukoliko kandidat aplicira na više različitih radnih mjesta u JP Autoceste F BiH d.o.o. Mostar, potrebno je da dostavi prijavu u zatvorenoj koverti sa traženom dokumentacijom za svako od tih radnih mjesta, odvojeno.

Prijave sa potrebnim dokumentima dostaviti u zatvorenoj koverti lično putem protokola JP Autoceste F BiH d.o.o. Mostar (sjedište Mostar ili operativni ured Sarajevo) ili putem pošte preporučenom pošiljkom na adresu:

JP Autoceste F BiH d.o.o. Mostar

Adema Buća br. 20

88 000  M o s t a r

sa naznakom

– “Prijava na Javni oglas za prijem radnika –

Ne otvarati“

Na koverti obavezno je navođenje:

– ime i prezime kandidata,

– broj telefona

– adresa stanovanja i

– naziva radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje.

Priložena dokumentacija neće se vraćati, osim na pismeni zahtjev kandidata koji su istu dostavili u originalu. Sve dodatne informacije kandidati mogu dobiti na telefon br. 036/512-321, 033/277-978 i 036/512-359.

Podjelite ovu objavu putem