Srednja škola Čapljina – javni natječaj za prijem u radni odnos!

Srednja škola Čapljina – javni natječaj za prijem u radni odnos!

Detaljno o natječaju:

Večernji list, 20.03.2023.

Na temelju čl. 62. Zakona o srednjoškolskom obrazovanju („NN HNŽ“ br. 8/00, 4/04, 5/04 i 8/06), čl. 60. Statuta Srednje škole Čapljina, Poslovnika o radu Natječajnog povjerenstva Srednje škole Čapljina i Suglasnosti Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i sporta HNŽ br. 05-02-30-1676/22 od 22.02.2023. i Odluke Školskog odbora br. 02-0201-170/23 od 14.03.2023. godine, Srednja škola Čapljina, raspisuje

N A T J E Č A J

za popunu radnih mjesta za školsku 2022/23

 1. određeno vrijeme, a najduže do 15.07.2023. godine

1. nastavnik predmeta Francuski jezik – 1 izvršitelj (6 sati tjedno)

2. nastavnik predmeta Psihologija – 1 izvršitelj (5 sati tjedno)

3. nastavnik predmeta Glazbena umjetnost – 1 izvršitelj (7 sati tjedno)

4. nastavnik elektrotehničke skupine predmeta – 1 izvršitelj (20 sati tjedno)

5. nastavnik elektrotehničke skupine predmeta – 1 izvršitelj (12 sati tjedno)

6. nastavnik strojarske skupine predmeta – 1 izvršitelj (19 sati tjedno)

7. nastavnik predmeta Hrvatski jezik – 1 izvršitelj (2 sata tjedno)

8. nastavnik predmeta Logika – 1 izvršitelj (2 sata tjedno)

9. nastavnik predmeta Filozofija – 1 izvršitelj (2 sata tjedno)

10. nastavnik predmeta Etika – 1 izvršitelj (3 sata tjedno)

11. nastavnik predmeta Matematika – 1 izvršitelj (8 sati tjedno)

12. nastavnik predmeta Fizika – 1 izvršitelj (4 sata tjedno)

13. spremačica – 1 izvršitelj (puno radno vrijeme)

  B. određeno vrijeme do povratka djelatnika sa funkcije, a najduže do 15.07.2023. godine

1. nastavnik predmeta Fizika – 1 izvršitelj (20 sati tjedno)

2. nastavnik predmeta Matematika – 1 izvršitelj (21 sat tjedno)

 C. određeno vrijeme do povratka djelatnika sa bolovanja, a najduže do 15.07.2022. godine

1. nastavnik predmeta Matematika – 1 izvršitelj (20 sati tjedno)

2. nastavnik strojarske skupine predmeta – 1 izvršitelj (18 sati tjedno)

Pored općih uvjeta predviđenih Zakonom o radu (Sl. novine FBiH, br. 26/16 i 89/18) kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete predviđene Zakonom o srednjoškolskom odgoju i obrazovanju ( NN HNŽ-a br. 8/00, 4/04, 5/04 i 8/06 ).

 • Za radno mjesto spremačica – završena najmanje osnovna škola
 • Za ostala navedena mjesta završena VSS

Potrebna dokumentacija za natječaj (original ili ovjerene kopija):

 • Prijava na natječaj, koja treba sadržavati točnu adresu, kontakt tel. i radno mjesto za koje se prijavljuje
 • Dokaz o stručnoj spremi
 • kraći životopis
 • rodni list
 • uvjerenje o državljanstvu
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu (ukoliko kandidat posjeduje istu, ne odnosi se za radno mjesto spremačica)
 • dokaz o vremenu provedenom na evidenciji Službe za zapošljavanje nakon stjecanja stručne spreme tražene natječajem
 • dokaz o radnom stažu (uvjerenje zavoda za PIO/MIO)

Kandidati koji budu primljeni na navedena radna mjesta dužni su dostaviti:

 1. uvjerenje o radnoj sposobnosti
 2. uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak
 3. uvjerenje o nekažnjavanju

Napomena: Sukladno članku 18. Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji u HNŽ-u (NN HNŽ-e br. 6/18, 4/21 i 7/22) prioritet pri upošljavanju imaju osobe iz čl. 1. ovog Zakona, ukoliko uz prijavu na natječaj dostave i dokaz o navedenom.

S kandidatima koji ispunjavaju uvjete tražene Natječajem, Natječajno povjerenstvo će provesti pismeno testiranje i intervju sukladno Poslovniku o radu Ntječajnog povjerenstva. 

Pismeni dio će se održati 03.04.2023. (ponedjeljak) u 13:30 sati prostorijama škole.

Intervju za sve kandidate održati će se 05.04.2023. (srijeda) u 13:30 sati u prostorijama Škole.

Natječaj ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Napomena: Natječajnu dokumentaciju prijavljenih kandidata ne vraćamo, te se ista može preuzeti u tajništvu škole.

Prijave slati isključivo putem pošte na adresu:

Srednja škola Čapljina
Ruđera Boškovića br. 9
88 300 Čapljina
s naznakom „za natječaj“

Podjelite ovu objavu putem