Stručni suradnik – zemljišnoknjižni referent – Čapljina (Općinski sud u Čapljini)

Stručni suradnik – zemljišnoknjižni referent – Čapljina (Općinski sud u Čapljini)

Opis poslova: Sačinjava izvještaj o zemljišnoknjižnom stanju; vodi odgovarajuće upisnike i evidencije zemljišnoknjižnih predmeta; samostalno rješava i provodi pravomoćne odluke sudova i nadležnih tijela, te ugovora o prometu nekretnina na temelju kojih se traži upis u zemljišne knjige; po zahtjevu stranaka omogućava uvid u zemljišne knjige; surađuje sa katastrom i zaposlenicima katastra; vrši upise u zemljišne knjige kao i druge knjige evidencija; sačinjava i potpisuje zemljišnoknjižne izvatke; sačinjava i potpisuje rješenja o upisima u zemljišne knjige; po potrebi i traženju, sačinjava izvještaje rukovoditelju Odjeljenja, predsjedniku suda ili tajniku suda; po zahtjevu stranaka izrađuje zemljišnoknjižne izvatke, prijepise i uvjerenja na temelju uvida u zemljišne knjige; vodi dnevnik zemljišnoknjižnih pismena i upisnika Nar, Rz i Dn; odlaže završene predmete u arhivu; vrši sve poslove otpremanja pošte; asistira kod uvida u zemljišne knjige za potrebe stranaka, advokata, notara i sudskih vještaka; vrši i druge poslove iz nadležnosti Odjeljenja po zahtjevu rukovoditelja Odjeljenja, predsjednika suda ili tajnika suda.

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete iz članka 25. Zakona o državnoj službu u Federaciji Bosne i Hercegovine:

  1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
  2. da je stariji od 18 godina;
  3. da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stupnja stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se uređuju poslovi osnovne djelatnosti i pomoćno tehnički poslovi i uvjet za njihovo obavljanje u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine;
  4. da je zdravstveno sposobno za vršenje određenih poslova predviđenih za to radno mjesto;
  5. da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta osoba nije otpuštena iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini;
  6. da nije obuhvaćeno odredbom članka IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine.

Pored općih uvjeta navedenih u javnom natječaju kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete, i to :

– stečena diploma visokog obrazovanja ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stupanj stručne spreme, završen pravni fakultet, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sustava studiranja koje se vrednuje sa najmanje 180 ECTS studijskih bodova ili drugog ili trećeg Bolonjskog sustava studiranja – pravne struke

– najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci, nakon završene visoke stručne spreme

– položen ispit za zemljišnoknjižnog referenta (Napomena: obvezno upisati naziv, broj, datum i izdavaoca dokaza o položenom ispitu u dijelu prijavnog obrasca Agencije „Posebni ispiti traženi javnim natječajem“)

– poznavanje rada na računaru

Prijavljivanje-potrebni dokumenti:

  1. Kandidati se prijavljuju na javni natječaj dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Službe za postavljenja u organima državne službe u Hercegovačkoneretvanskom kantonu, Ante Starčevića b.b., 88000 Mostar, ili na web stranici Agencije za državnu službu Federacije BiH .).
  2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni natječaj dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon stjecanja visoke stručne spreme, u skladu sa uvjetima iz natječaja (original ili ovjerenu kopiju), na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Službe za postavljenja u organima državne službe u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, Ante Starčevića b.b., 88000 Mostar, ili na web stranici Agencije za državnu službu Federacije BiH .).
  3. Kandidati za radno mjesto stručnog suradnika, koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli visoku stručnu spremu, dužni su uz prijavu na javni natječaj dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije)

a) fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini ili je diploma stečena u nekoj od država nastalih raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine),

b) dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina radnog iskustva u organima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenike, izdati nakon objave javnog natječaja,

c) dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike u organima državne službe.

NAPOMENE ZA KANDIDATE:

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg  znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije, Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od daljnje procedure javnog natječaja.

Kandidate, koji polože stručni ispit (pismeni i intervju), Agencija će pisano obavjestiti o vremenu i načinu dostavljanja dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog natječaja.

Ovjerena fcc diplome o završenom visokom obrazovanju na mjestu ovjere nadležnog organa mora sadržavati napomenu da izvornik, dakle diploma, sadrži suhi žig koji se na fotokopiji ne vidi. Ovjerene fotokopije diploma moraju sadržavati i potpise ovlaštenih lica.

Agencija može u svakoj fazi procedure javnog natječaja zatražiti od kandidata na uvid originale priloženih kopija dokumenata koji služe u svrhu dokazivanja ispunjavanja uvjeta javnog natječaja. Ukoliko pozvani kandidat ne postupi po zahtjevu Agencije za provjeru izvornosti dostavljenih ovjerenih fotokopija dokumenata, bit će isključen iz natječajne procedure.

Istovremeno sa dostavom dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog natječaja, kandidat, koji polaže pravo na prioritetno zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je dostaviti i odgovarajuće dokaze o svom statusu u skladu sa propisom na koji se poziva.

Kandidati u javnom natječaju moraju ispunjavati uvjete javnog natječaja sa danom njegove objave, u „Službenim novinama Federacije BiH“ neovisno od toga kada su dokazi zatraženi ili dostavljeni.

Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog natječaja biti će isključen iz natječajne procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.

Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 dana, od objave javnog natječaja u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:

Agencija za državnu službu Federacije BiH

Služba za postavljenja u organima državne službe u
Hercegovačko-neretvanskom kantonu,
ul. Ante Starčevića b.b. 88 000 Mostar
sa naznakom:
„Javni natječaj za popunu radnog mjesta državnog službenika u
Općinskom sudu u Čapljini,
na pozivom na broj: 15-03-8-11/23“

Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje HNŽ-HNK ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.

Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i  na Službe za zapošljavanje HNŽ-HNK.

Mostar, 24.03.2023.

Podjelite ovu objavu putem