BiH Federalna uprava za geodetsko i imovinsko-pravne poslove: DODATNO FINANCIRANJE ZA PROJEKAT REGISTRACIJE NEKRETNINA

BiH Federalna uprava za geodetsko i imovinsko-pravne poslove: DODATNO FINANCIRANJE ZA PROJEKAT REGISTRACIJE NEKRETNINA

Poziv za izražavanje interesa,  KONSULTANTSKE USLUGE – Zajam br. 9048-BA

Projekt registracije nekretnina, Dodatno finansiranje se provodi na temelju Sporazuma o zajmu Dodatno finansiranje za Projekat registracije nekretnina, između Bosne i Hercegovine i Međunarodne Banke za obnovu i razvoj – IBRD, te Odluke o ratifikaciji sporazuma o zajmu  (Sl. glasnik BiH, Međunarodni ugovori 19/20 od 19.12.2020.). Dio sredstava zajma namijenjen je za plaćanja po ugovorima za konsultantske usluge broj: B.2.2.8..-„Implementacija akcionog plana kibernetičke sigurnosti“.

Pružatelj usluga (u daljem tekstu Konsultant) će biti angažovan za pružanje konsultantskih usluga za:

  • Lot 1:  „Implementacija sustava upravljanja informacijskom sigurnošću (ISMS – information security management system)“
  • Lot 2: “Projekt skeniranja ranjivosti i penetracijskog testiranja lokalne mreže i ključnih informacijskih sustava zemljišnoknjižnih i  katastarskih institucija (katastar.ba i e-grunt)“

Detaljni opis gore navedenih zadataka se nalazi u Opisu poslova koji je dostupan na web stranici http://www.fgu.com.ba . Trajanje angažmana planirano je za period januar 2024. -juli 2024. godine.

Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove, Jedinica za provedbu Dodatnog finansiranja za Projekat registracije nekretnina poziva sve kvalifikovane i zainteresovane kandidate da iskažu svoj interes za pružanje navedenih usluga. Konsultant mora imati sljedeće kvalifikacije, vještine i iskustvo:

LOT 1:
Bavi se aktivnostima informacijske sigurnosti.Poželjno je iskustvo na projektu/ima implementacije sustava upravljanja informacijskom sigurnošću (sličnog obima i složenosti) u zadnje 2 godine, uključujući i pružanje obuke iz informacijske sigurnosti.Primjenjuje metodologiju implementacije ISMS-a u skladu sa standardima ISO/IEC 27001 i ISO/IEC 27002.Poželjno da ima barem jednog stalno zaposlenog ili angažiranog stručnjaka s važećim certifikatom ISO/IEC 27001 LA (Lead Auditor). Smatrat će se prednošću ako osoba posjeduje EU GDPR certifikat.Stalno zaposleni ili angažirani stručnjak (Voditelj tima) mora biti diplomirani inžinjer tehničkog usmjerenja sa minimalno 5 godina radnog iskustva u obavljanju ove usluge u sličnim organizacijama.Ostali stalni zaposlenici ili anagažirani stručnjaci imaju najmanje 3 godine radnog iskustva u obavljanju ove usluge u sličnim organizacijama.Da osobe nisu osuđivane.Da se protiv osoba ne vode prekršajni i kazneni postupci.  

LOT2:
Bavi se aktivnostima informacijske sigurnosti.Uspješno završena najmanje 2 projekta skeniranja ranjivosti sustava i testiranja penetracije u posljednje 3 godine – slične kompleksnosti.Konsultant koristi licencirane i/ili „open source“ alate za testiranje softvera na koje ima pravo korištenja, kao i vlastite uređaje (tj. prijenosna računala, stolna računala) koje će koristi u svrhu testiranja.Konsultant će obavljati testiranje pod nadzorom naručitelja, prema detaljnom planu prethodno dogovorenom s naručiteljem.Poželjno je da Konsultant ima barem jednog stalno zaposlenog ili angažiranog stručnjaka s važećim certifikatima (OSCP, OSCE, CEH, GPEN, GWAPT, GXPN ili eCPPT) Stalno zaposleni ili angažirani stručnjak (Voditelj tima) mora biti diplomirani inžinjer tehničkog usmjerenja i najmanje 5 godina radnog iskustva u pružanju usluga penetracijskog testiranjaPoželjno je da ostali stalni zaposlenici ili stručnjaci imaju najmanje 3 godine radnog iskustva u pružanju usluga penetracijskog testiranja u sličnim organizacijama.Da osobe nisu osuđivane.Da se protiv osoba ne vode prekršajni i kazneni postupci.

U tehničkom dijelu izjave interesa navesti predloženo osoblje, kvalifikacije i biografiju za svaku od ključnih pozicija i dostaviti dokaze koji pokazuju potrebne stručne kvalifikacije, vještine i iskustvo.

Zainteresiranim subjektima skreće se pažnja na odjeljak III, paragrafi 3.14, 3.16 i 3.17 Svjetske banke „Propisi o nabavkama za zajmoprimce IPF“, juli 2016., revidirani novembra 2017., augusta 2018., novembra 2020. i septembra 2023., koji utvrđuju politiku Svjetske banke o sukobu interesa. Konsultant će biti odabran u skladu s metodom odabira konsultanta (CS-CQS) utvrđenom u “Propisima o nabavkama za zajmoprimce IPF-a” Svjetske banke.

Službenici svih nivoa vlasti /državni službenici/ u Bosni i Hercegovini mogu biti zaposleni samo kroz konsultantske ugovore uz uslov da takvo zapošljavanje nije u suprotnosti sa bilo kojim zakonima ili propisima o zapošljavanju u BiH,  i ukoliko: (i) su na neplaćenom odsustvu sa posla, ili su dali otkaz ili se penzionisali; i (ii) njihovo zapošljavanje ne bi uzrokovalo sukob interesa (definisano u stavu 3.16 Regulacija).

Zainteresovani subjekti dodatne informacije mogu dobiti na dole navedenoj adresi.

Pismo interesa zajedno sa biografijom i dokazima o stručnoj spremi dostaviti elektronski ili putem pošte na dole navedenu adresu najkasnije do 01.12.2023. godine.

Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Jedinica za implementaciju Dodatnog finansiranja za Projekat registracije nekretnina
Ul. Hamdije Kreševljakovića 96, 71000 Sarajevo
Tel.   +387 33 586-063
E-mail: [email protected]
Sarajevo, dana 17.11.2023. godine

Podjelite ovu objavu putem