Matura ’24: Kako će izgledati matura iz Matematike? Došlo je do izmjene u gradivu koje se ispituje

Matura ’24: Kako će izgledati matura iz Matematike? Došlo je do izmjene u gradivu koje se ispituje

I ove godine državna matura iz Matematike piše se na dvije razine, osnovnoj i višoj. Veći dio ispitnog kataloga za državnu maturu iz tog obveznog predmeta ostao je isti kao i prošle godine. Jedina razlika jest da je na ispitu više razine prošireno gradivo koje se ispituje na A razini ispita, u području funkcija i nizova. Na osnovnoj razini bit će zadano 30 zadataka, a na višoj ih je deset više.

I dok se državna matura iz Hrvatskog jezika već drugu godinu zaredom piše na jednoj razini, matura iz Matematike i ove se godine izvodi na dvjema razinama – osnovnoj i višoj. U 2024., prema kalendaru državne mature, ispit iz Matematike pisat će se posljednji, 27. lipnja.

Na objema razinama provjerava se isto – uporaba matematičkog jezika kod čitanja, interpretiranja i rješavanja zadataka, očitavanje i interpretacija podatka u raznim oblicima te jasno, logično i precizno prikazivanje dobivenih rezultata. Kao i prošle godine, provjerava se i mogu li maturanti matematički modelirati problemsku situaciju, naći rješenje te provjeriti ispravnost
dobivenoga rezultata, prepoznati i upotrebljavati vezu između različitih područja, upotrebljavati različite matematičke tehnike tijekom rješavanja zadataka, kao i koristiti džepno računalo.

Prvi korak kod pripreme bilo kojeg, pa tako i ovog ispita državne mature je da maturanti prouče ispitni katalog jer je od sedme stranice navedeno koje učenici moraju usvojiti prije izlaska na maturu i koje će se naći u zadacima. Na višoj razini došlo je do manjih izmjena.

Matura iz Matematike na B razini piše se 150 minuta, ima 30 zadataka

  • No, dotaknimo se prvo onoga što maturante očekuje na osnovnoj razini, budući da tu razinu tradicionalno prijavljuje nešto veći broj maturanata. Oni koji prijave B razinu Matematike moraju pokazati znanje u pet područja i njihovim potpodručjima. U području brojevi rješavaju se zadaci vezani uz skupove brojeva te potencije i korijene.
  • U području algebra i funkcije, osim računanja s algebarskim izrazima učenici rješavaju zadatke vezane uz jednadžbe i nejednadžbe, zatim funkcije i nizove. U području oblik i prostor zadaci će biti vezani uz geometriju ravnine i prostora te analitičku geometriju. Preostala dva područja u kojima maturanti moraju pokazati znanje su mjerenje (trigonometrijski omjeri, sinus, kosinus…) te podaci, statistika i vjerojatnost.
  • Svoje znanje maturanti na osnovnoj razini pokazuju kroz ukupno 30 zadataka na kojima se maksimalno može ostvariti 40 bodova. Dva su tipa zadataka koja se pojavljuju na Matematici B razine, a to su zadaci višestrukog izbora i kratkog odgovora. Ispit osnovne razine traje 150 minuta bez stanke.

Čak tri sata traje Matematika na višoj razini, bit će zadano 40 zadataka

I na višoj se razini ispituje znanje u pet područja i njihovim potpodručjima. Na A razini se u području brojevi rješavaju se zadaci vezani uz skupove brojeva te potencije i korijene. U drugom području algebra i funkcije također se pojavljuju algebarski izrazi, učenici rješavaju zadatke vezane uz jednadžbe i nejednadžbe, funkcije i nizove, a na ovoj razini i derivacije. U odnosu na prošlu godinu malo je prošireno gradivo u potpodručju funkcije i nizovi. Konkretnije, ovogodišnji maturanti za ispit moraju znati i analizirati grafički prikaz funkcije, analizirati eskponencijalnu i logaritamsku funkciju kao i analizirati graf trigonometrijske funkcije. U područje derivacija dodano je i da maturanti moraju moći povezivati definiciju derivacije funkcije u točki s problemom
tangente i brzine.

Kao i na osnovnoj razini, u području oblik i prostor zadaci će biti vezani uz geometriju ravnine i prostora te analitičku geometriju. Uz to, ispituju se kroz zadatke i znanja u područjima mjerenje (trigonometrijski omjeri, sinus, kosinus…) te podaci, statistika i vjerojatnost.

Na višoj je razini i više zadataka – ukupno će ih maturanti rješavati 40, a na njima mogu ostvariti najviše 60 bodova. Ispit A razine traje tri sata, a sadrži zadatke višestrukog izbora, kratkog odgovora, ali i zadatke produženog odgovora kojih nema na B razini.

Koji su kalkulatori zabranjeni?

Pravila pisanja ostaju ista kao lani – maturanti mogu koristiti samo kemijsku olovku plave ili crne boje, a od geometrijskog pribora jedno ravnalo ili jedan trokut. Kutomjer i šestar, kao i ranijih godina nisu dozvoljeni, dok knjižica s formulama dolazi uz ispit.

Uz to, pristupnicima će biti potreban znanstveni kalkulator. Kako stoji u ispitnom katalogu iz Matematike, dozvoljen je kalkulator koji ima eksponencijalnu funkciju (tipka 10x), logaritamsku funkciju (tipka log x) i trigonometrijske funkcije (tipke sin, cos, tan) Ne smiju se koristiti kalkulatori koji imaju mogućnost bežičnoga povezivanja s drugim uređajem, zatim mogućnost upotrebe memorijske kartice, mogućnost simboličkoga računanja (programiranja), a nije dozvoljen ni digitron s mogućnošću grafičkoga rješavanja (npr. u nazivu Graphic ili ima tipku GRAPH) te onaj koji ima opciju simboličkoga deriviranja i integriranja

U nastavku se nalazi ispitni katalog iz Matematike za 2024. kojeg bi maturanti trebali detaljno proučiti. Napomena: ako vam dokument ispod nije vidljiv, osvježite stranicu.(LINK ISPOD)

https://shorturl.at/ipM14

Podjelite ovu objavu putem