Sastanak s OESCE-om 10.3.2023.god u prostorijama CZM Čapljina: Saopćenje za javnost

Sastanak s OESCE-om 10.3.2023.god u prostorijama CZM Čapljina: Saopćenje za javnost

Dana 10.3.2023. godine u prostorijama udruge “Centra za mlade Čapljine” održan je sastanak tematskog tipa na kojem smo razgovarali s gospodinom Ioannis Piliouris, šefom terenskog ureda OSCE-a u Mostaru i gospođom Aidom Premilovac-Zaklan, službenicom za demokratski razvoj iz OESC-e misije u BiH gdje smo razgovarali o svim trenutnim teškoćama, prethodnim radionicama, događajima te o budućim aktivnostima na području Grada Čapljine, našim planovima te smo iznijeli konstruktivne ideje o našim budućim planovima te na što mislimo usmjeriti fokus, poglavito nakon završetka svih potrebnih dokumenata vezanih pred županijskim ministarstvom pravosuđa/pravde. Predstavnici OESCE-a snažno podržavaju naš rad, pružaju potporu te su neizostavni faktor kao i sve agencije međunarodnog karaktera koje svojim doprinosima razvijaju našu udrugu, naravno bez potpore lokalne zajednice a tu prvenstveno mislimo na grad teško bi realizirali i djelić ovoga. Iznimno nam je drago da se naš rad prepoznaje, da nas se vrednuje kao pozitivan faktor i pozitivan djelić društva gdje je kranji ishod veća naobrazba, pomaganje mladima, te jednostavno bolja integracija u društvu svakog mlađeg i starijeg adolescenta.

Razgovarali smo i kroz analitiku koju vodimo o posjećenosti naše stranice, broju prijava maturanata na pripreme iz državne mature (online) koje su stvorile jedan pozitivan ambijent u ovom vremenu sve većih troškova inflatornih pritisaka koji se odražava na svako domaćinstvo, izrazito zadovoljstvo nam je što se veliki broj mladih prijavio, i odazvao te da smo doprijeli do većeg broja mladih kako na području Čapljine, pa tako i redom od Posavske županije, Hercegbosanske županije, Zapadnohercegovačke županije, Srednjobosnaske županije, Hercegovačko-Neretvanske županije.

Nadamo se da će naš utjecaj, i prisutnost rasti eksponencijalno te da će se naš trud prepoznati kako u krugovima međunarodnih faktora u BiH tako i u krugovima mladih u našoj zajednici ali i široj i užoj okolici Čapljine.

Žao nam je što danas nismo mogli prisustvovati u punom sastavu no zbog poslovnih i fakultetskih obveza danas je na sastanku prisustvovao predsjednik udruge (ovlaštena osoba) Marko Masnić koji je u dobroj mjeri pojasnio i razjasnio kakav smo faktor na području grada Čapljine.

Ovim se zahvaljujemo predstavnicima misije OESCE-a pri BiH na prepoznavanju nas kao pozitivnog i pouzdanog partnera za rad u zajednici.

Piše: Z.I.

ENGLISH VERSION:

On 10.3.2023. in the premises of the association “Centra za mlade Čapljina” a thematic meeting was held where we talked with Mr. Ioannis Piliouris, head of the OSCE field office in Mostar and Mrs. Aida Premilovac-Zaklan, officer for democratic development from the OSCE mission in Bosnia and Herzegovina where we discussed all the current difficulties, previous workshops, events and future activities in the area of the City of Čapljina, our plans and we presented constructive ideas about our future plans and what we intend to focus on, especially after the completion of all the necessary documents related to the County Ministry of Justice /justice. Representatives of OSCE strongly support our work, provide support and are an indispensable factor, as are all agencies of an international character that develop our association with their contributions, of course without the support of the local community, and we are primarily referring to the city, it would be difficult to realize even a fraction of this. We are extremely glad that our work is recognized, that we are valued as a positive factor and a positive part of society where the end result is greater education, helping young people, and simply better integration in society of every younger and older adolescent.

We also talked through the analytics we run about the number of visitors to our website, the number of applications from high school graduates for state matriculation preparations (online), which created a positive environment in this time of ever-increasing costs and inflationary pressures that affects every household, we are extremely pleased that a large number of young people reported, and responded that we reached a large number of young people both in the area of Čapljina, and also from Posavina County, Herceg-Bosnia County, West Herzegovina County, Central Bosnia County, and Herzegovina-Neretva County respectively.

We hope that our influence and presence will grow exponentially, and that our efforts will be recognized both in the circles of international factors in BiH and in the circles of young people in our community, but also in the wider and narrower surroundings of Čapljina.

We are sorry that we could not attend today in full, but due to business and faculty commitments, the president of the association (authorized person) Marko Masnić attended the meeting today, who explained to a good extent what kind of factor we are in the area of the town of Čapljina.

We hereby thank the representatives of the OSCE mission to BiH for recognizing us as a positive and reliable partner for community work.


Podjelite ovu objavu putem