Stručni suradnik za poslove riznice – Grad Stolac – natječaj za posao!

Stručni suradnik za poslove riznice – Grad Stolac – natječaj za posao!

Mostar 29.03.2023.

Na temelju članka 24. stavak (3) Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12, 99/15 i 9/17 – Presuda Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: U-13/16) a u svezi članka 1. Uredbe o primjeni Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine u Hercegovačko-neretvanskom kantonu („Službene novine HNK“, br: 1/12 i 1/14) i članka 5. Pravilnika o pravilima i postupku provedbe javnog natječaja i postavljenja državnih službenika u tijelima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 13/19), a na zahtjev Grada Stoca, Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

za popunu radnih mjesta državnih službenika u Gradu Stocu

Radna mjesta:

01.Stručni suradnik za poslove riznice – 1 (jedan) izvršitelj

02.Viši stručni suradnik za knjigovodstvo i proračun – 1 (jedan) izvršitelj

03.Viši stručni suradnik za plansko-analitičke poslove – 1 (jedan) izvršitelj

01.Opis poslova : postavlja i unosi podatke u proračunske aplikacije, povezuje aplikacije s proračunskim analitičkim knjigovodstvima i pomoćnim knjigama te poslovnim knjigama proračunskih korisnika u sustavu riznice; priprema i vrši formalnu kontrolu dokumentacije za knjiženje; brine se o rokovima čuvanja knjigovodstvene dokumentacije; sastavlja zahtjeve, dopise, zapisnike i druge pojedinačne akte vezane za naplatu ili isplatu sredstava; koordinira knjiženje poslovnih promjena u glavnoj knjizi riznice s pomoćnim knjigama, usklađuje stanje glavne knjige s pomoćnim knjigama proračunskih prihoda i izdataka te knjigovodstva imovine; usklađuje stanja na računima glavne knjige sa stanjima analitičkih evidencija u suradnji sa službenicima odgovornim za analitičke knjigovodstvene i druge pomoćne evidencije; priprema podatke, analize i procjene za potrebe planiranja proračuna i sastavljanja proračunskih izvještaja; koordinira i objedinjuje poslove vezane uz sastavljanje izjave o fiskalnoj odgovornosti te priprema podatke vezane uz sastavljanje izjave o fiskalnoj odgovornosti; sastavlja izvješća o radu i druga izvješća iz djelokruga rada, nadzire poslove godišnjeg popisa, prati i primjenjuje propise iz djelokruga rada; obavlja i druge poslove po potrebi i po nalogu Pomoćnika Gradonačelnika.

02.Opis poslova : vrši kontrolu prihoda i rashoda Grada; obavlja poslove kontiranja prihoda i rashoda gradske riznice; obavlja poslove knjiženja promjena na depozitnom računu i transakcijskim računima u okviru JRR; zaprima račune i evidentira ih u knjigu ulaznih računa i vrši plaćanje po istim; izrađuje izlazne fakture i evidentira ih u odgovarajuće knjigu KIF-a; obavlja kontrolu obveza i potraživanja u pomoćnim knjigama i njihovo saldiranje; kontaktira s Službama u okviru jedinstvenog organa uprave i proračunskim korisnicima s ciljem usklađivanja evidencije o naplati prihoda iz njihove nadležnosti; obavlja i druge poslove i zadatke po nalogu Pomoćnika Gradonačelnika.

03.Opis poslova : izrađuje planove, analize, izvještaje, informacije i druge stručne i analitičke materijale na osnovu odgovarajućih podataka za Gradsko vijeće i Gradonačelnika; prati i analizira ostvarivanje prihoda kao i rashoda Grada i predlaže mjere za unapređenje stanja u navedenoj oblasti; priprema i izrađuje periodične i godišnja izvješća o izvršenju proračuna; izrađuje kvartalne i godišnje planove potrošnje u saradnji sa proračunskim korisnicima; izrađuje Operativne planove za izvršenje proračuna i dostavlja ih proračunskim korisnicima (mjesečne, tromjesečne i godišnje); izrađuje tromjesečne, polugodišnje i godišnje analize troškova proračuna Grada; izrađuje godišnje, polugodišnje i mjesečne planove i izvještaje o radu; odgovara za zakonitost akata koje izrađuje iz djelokruga rada i vrši kontrolu zakonitosti rada i primjene pisanih procedura; obavlja i druge poslove po nalogu pomoćnika Gradonačelnika.

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete iz članka 25. Zakona o državnoj službu u Federaciji Bosne i Hercegovine :

  1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
  2. da je stariji od 18 godina;
  3. da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stupnja stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se uređuju poslovi osnovne djelatnosti i pomoćno tehnički poslovi i uvjet za njihovo obavljanje u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine;
  4. da je zdravstveno sposobno za vršenje određenih poslova predviđenih za to radno mjesto;
  5. da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta osoba nije otpuštena iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini;
  6. da nije obuhvaćeno odredbom članka IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine.

Pored općih uvjeta navedenih u javnom natječaju kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete, i to:

Za poziciju 01:

– VSS – VII stupanj stručne spreme ili I ciklus Bolonjskog sustava obrazovanja sa najmanje 180 ECTS bodova, II ili III ciklus Bolonjskog sustava obrazovanja – ekonomski fakultet

– najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci nakon stjecanja VSS

Za poziciju 02:

– VSS – VII stupanj stručne spreme ili I ciklus Bolonjskog sustava obrazovanja sa najmanje 240 ECTS bodova, II ili III ciklus Bolonjskog sustava obrazovanja – ekonomski fakultet

– najmanje 2 (dvije) godina radnog staža u struci nakon stjecanja VSS

Za poziciju 03:

– VSS – VII stupanj stručne spreme ili I ciklus Bolonjskog sustava obrazovanja sa najmanje 240 ECTS bodova, II ili III ciklus Bolonjskog sustava obrazovanja – ekonomski fakultet

– najmanje 2 (dvije) godina radnog staža u struci nakon stjecanja VSS

Prijavljivanje-potrebni dokumenti:

1. Kandidati se prijavljuju na javni natječaj dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Službe za postavljenja u organima državne službe u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, Ante Starčevića b.b., 88000 Mostar, ili na web stranici Agencije za državnu službu Federacije BiH .).

2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni natječaj dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon stjecanja visoke stručne spreme, u skladu sa uvjetima iz natječaja (original ili ovjerenu kopiju), na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Službe za postavljenja u organima državne službe u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, Ante Starčevića b.b., 88000 Mostar, ili na web stranici Agencije za državnu službu Federacije BiH .).

3. Kandidati za radno mjesto stručnog suradnika, koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli visoku stručnu spremu, dužni su uz prijavu na javni natječaj dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije) a) fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini ili je diploma stečena u nekoj od država nastalih raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine), b) dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina radnog iskustva u organima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenike, izdati nakon objave javnog natječaja, c) dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike u organima državne službe.

NAPOMENE ZA KANDIDATE:

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije, Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od daljnje procedure javnog natječaja.

Kandidate, koji polože stručni ispit (pismeni i intervju), Agencija će pisano obavjestiti o vremenu i načinu dostavljanja dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog natječaja.

Ovjerena fcc diplome o završenom visokom obrazovanju na mjestu ovjere nadležnog organa mora sadržavati napomenu da izvornik, dakle diploma, sadrži suhi žig koji se na fotokopiji ne vidi. Ovjerene fotokopije diploma moraju sadržavati i potpise ovlaštenih lica.

Agencija može u svakoj fazi procedure javnog natječaja zatražiti od kandidata na uvid originale priloženih kopija dokumenata koji služe u svrhu dokazivanja ispunjavanja uvjeta javnog natječaja. Ukoliko pozvani kandidat ne postupi po zahtjevu Agencije za provjeru izvornosti dostavljenih ovjerenih fotokopija dokumenata, bit će isključen iz natječajne procedure.

Istovremeno sa dostavom dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog natječaja, kandidat, koji polaže pravo na prioritetno zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je dostaviti i odgovarajuće dokaze o svom statusu u skladu sa propisom na koji se poziva.

Kandidati u javnom natječaju moraju ispunjavati uvjete javnog natječaja sa danom njegove objave, u „Službenim novinama Federacije BiH“ neovisno od toga kada su dokazi zatraženi ili dostavljeni.

Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog natječaja biti će isključen iz natječajne procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.

Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 dana, od objave javnog natječaja u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:

Agencija za državnu službu Federacije BiH

Služba za postavljenja u organima državne službe u

Hercegovačkoneretvanskom kantonu,

ul. Ante Starčevića b.b.

88 000 Mostar

sa naznakom:

„Javni natječaj za popunu radnih mjesta državnih službenika u

Gradu Stocu, sa pozivom na broj: 15-30-8-15/23“

Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje HNŽ-HNK ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.

Podjelite ovu objavu putem