Nastavnik biologije, Radnik na održavanju čistoće – OšVP – natječaj za posao!

Nastavnik biologije, Radnik na održavanju čistoće – OšVP – natječaj za posao!

Dnevni list, 29.03.2023.

Na osnovu člana  85. i  96. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju ( „Službene novine HNK“ br. 5/00, 4/04, 5/04, 1/14, 7/16 i 7/22 ), čl.112 Pravila OŠ Čapljina,  Saglasnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK broj: 02-30-1861/22  od 22.2.2023.god. i Odluke Školskog odbora broj: 01-05-02-152/23 od  9.3.2023.god., Školski odbor  Osnovne škole Čapljina  raspisuje:

KONKURS

za prijem u radni odnos

  1. na određeno vrijeme do 15.7.2023.god.

1. nastavnik biologije……………………………………………………………………………………………..1 izvršilac  (4 časa sedmično)

2. nastavnik informatike………………………………………………………………………………………… 1 izvršilac  (8 časova  sedmično)

3. radnik na održavanju čistoće………………………………………………………………………………. 1 izvršilac  (puno radno vrijeme)

B)   na određeno vrijeme, do povratka zaposlenice  sa funkcije, a najdalje do 15.7.2023.god.

1.nastavnik engleskog jezika…………………… …………………………………………………………….1 izvršilac  (8 časova sedmično)

Kandidati pored općih uslova predviđenih Zakonom o radu, trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uslove:

-za radno mjesto br. A) 1, 2 i B)1 -VSS/VŠS, odgovarajućeg smjera

-za radno mjesto br. A) 3 minimalno završena osnovna škola

Kandidati su obavezni dostaviti:prijava na konkurs, kraća biografija, ovjeren dokaz o odgovarajućoj stručnoj spremi, izvod iz Matične knjige rođenih, uvjerenje o državljanstvu, potvrda uvjerenja o pripadnosti kategorijama poginulih, umrlih ili nestalih boraca, ratnih vojnih invalida ili članova porodica umrlih ratnih vojni invalida, demobilisanih boraca i civilnih žrtava rata, ukoliko kandidat pripada tim kategorijama.

Kandidati koji budu primljeni na navedene pozicije će prije zaključivanja ugovora o radu dostaviti ljekarsko uvjerenje i uvjerenje da se protiv njih ne vodi krivični postupak.

Dokumenti orginali i/li ovjerene kopije, ne mogu biti stariji od 6 mjeseci, ne vraćaju se kandidatima.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće se razmatrati, niti će podnosioci takvih prijava biti obavješteni o toku i rezultatima konkursa.

Kandidati za radna mjesta br.  A)1,2 i B)1 koji ispunjavaju opće i posebne uslove konkursa, imaju obavezno pismenu provjeru i usmeni  intervju, dok kandidati na radno mjesto br. A)3  koji ispunjavaju opće i posebne uslove konkursa, obavezno imaju usmeni intervju, a o čemu će biti blagovremeno obavješteni.

Napomena: Prednost pri zapošljavanju pod jednakim uslovima imaju lica po osnovu člana 18. Zakona o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica u HNK-a ( Sl.novine HNK-a broj: 06/18 ) u koliko uz prijavu na konkurs dostave dokaz o navedenom potvrdu/uvjerenje.

Konkurs će biti otvoren 8 dana od dana objavljivanja. Prijave slati na adresu:

Osnovna škola Čapljina

Petra Krešimira IV

88300 Čapljina

-za Konkursnu komisiju-

Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje HNŽ-HNK ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.

Podjelite ovu objavu putem